• PROGRAMUL DE MASTER “INGINERIE BIOMEDICALĂ”

   

  Programul de Masterat “Inginerie Biomedicală”  se adresează absolvenţilor studiilor universitare de lunga durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţele inginereşti, sănătate, ştiinţele naturii, ştiinţe exacte,  etc.), cărora li se oferă o pregătire profesionala în domeniul ingineriei biomedicale clinice şi asigură pregătirea unor specialişti capabili să se integreze în mediul medical modern şi să contribuie la perfecţionarea actului medical, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare şi asistenţă  tehnică in mediul medical - clinic sau cercetare.

  Ingineria Biomedicală se constituie ca domeniu interdisciplinar unde ştiinţele tehnice cooperează la soluţionarea problemelor specifice Biologiei si Medicinii. Domeniul ingineriei biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical si specialiştii in inginerie, informatică şi ştiinţe exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medicală şi managementul tehnologiilor medicale.

   

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

   

  Programul de învăţământ include discipline din domeniul ştiinţei şi  ingineriei biomedicale: Programare avansată, Procesarea semnalelor biomedicale, Biomateriale şi biocompatibilitate, Anatomia funcţională şi fiziologie, Biofizica medicală, Imagistica medicală şi prelucrarea, imaginilor, Metodologia cercetării şi managementul proiectelor, Sisteme electronice dedicate,  Securitatea nucleară şi radiologică, Instrumentaţie medicală şi senzori, Managementul tehnologiilor medicale, Tehnologii informaţionale în medicină, Metode de diagnostic şi terapie, Micro- şi nanotehnologii în medicină.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI DE MASTER, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

   

  - capacitatea de cercetare şi dezvoltare noilor metode  şi dispozitive biomedicale,  proiectarea  componentelor, proceselor sau sistemelor de bioinginerie biomedicală, adaptate la constrângerile economice, politice, sociale, etice, de sănătate şi securitate, de sustenabilitate sau ale mediului ambiant, caracteristice dezvoltării competitive şi durabile;

  - competenţe pentru asigurarea suportului tehnic şi operaţional pentru utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie medicală, efectuarea întreţinerii, planificării echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacităţii, siguranţei şi utilizării dispozitivelor medicale;

  - competenţe pentru prelucrarea informaţiei biomedicale, crearea şi exploatarea datelor medicale, de expert, sistemelor de monitorizare, utilizarea pachetelor moderne de programe aplicate pentru susţinerea informaţională a proceselor de diagnostică şi tratare;

  - abilitatea de a utiliza cunoştinţele din domeniul biotehnologiilor, biomaterialelor, biomecanicii, instrumentaţiei biomedicale şi tehnologiei protetice ca mijloace moderne ale ingineriei aplicate în medicină;

  - abilitatea de a utiliza şi optimiza utilizarea tehnologiilor biomedicale în unităţile sanitare;

  - abilitatea de a concepe şi coordona experimente în domeniul biomedical precum şi capacitatea de a analiza şi interpreta datele obţinute;

  - capacitatea de a lucra în echipe multi-disciplinare precum şi coordonarea acestora;

  - deprinderi de scriere a lucrărilor ştiinţifice în vederea publicării în reviste de specialitate.

   

  Studiile de masterat vor fi efectuate în cadrul proiectului TEMPUS - Educaţie în Inginerie Biomedicală Iniţiativa TEMPUS în Aria de Vecinătate Estică (BME-ENA) - în colaborare cu universităţile din Grecia, România, Belgia, Italia, Polonia ş.a. Cei mai buni masteranzi vor beneficia  de stagii la universităţile partenere.

   

  Plan de învățămînt