• Departamentul oferă programe de studii de Masterat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi ajustate la exigenţile învăţământului european în domeniu la următoarele specialităţi:
  Plan Microelectronica și Nanotehnologii
  Plan Inginerie Biomedicală

  Durata studiilor-1,5 ani, 90 de credite trasferabile

   

  PROGRAMUL DE MASTER “ MICROELECTRONICA ŞI NANOTEHNOLOGII”

   

  Masteratul de cercetare “Microelectronica şi Nanotehnologii” se adresează  deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti, absolvenţilor institutelor cu profil tehnic şi economic, deţinătorilor diplomelor de masterat din alte domenii şi care doresc  să se specializeze în domeniul Microelectronicii şi nanotehnologiilor.

  Microelectronica  şi  nanotehnologiile   sunt  domeniile  ştiinţei  şi  tehnicii  strict  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă   a ţărilor cu economii avansate şi includ  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  circuitelor  integrate,  sistemelor  microelectronice,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  microelectronice  în  instalaţiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice  pentru  diverse  ramuri  ale  economiei.

   

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

   

  Disciplinele predate vor acoperi  două semestre şi se referă la ştiinţa şi ingineria sistemelor microelectronice, materialelor, structurilor şi dispozitivelor performante, bazate pe redimensionarea proprietăţilor şi proceselor la scară nanometrică şi explorarea oportunităţilor nanotehnologiilor, tehnici avansate de programare şi de modelare, în electronică, structura şi tehnologia microsistemelor, proiectarea si testarea sistemelor digitale, sisteme electronice dedicate ş.a.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI DE MASTER, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

   

  - capacitatea de cercetare şi dezvoltare de noi materiale şi tehnologii (inclusiv metode şi tehnici de simulare şi caracterizare microfizică şi funcţională) pentru realizarea de micro- şi nanostructuri (inclusiv materiale nanostructurate), microsisteme integrate şi instrumente miniaturizate, precum şi de noi produse şi sisteme de fabricaţie miniaturizate, de înaltă precizie, caracteristice dezvoltării competitive şi durabile,

  - capacitatea de a proiecta, dezvolta şi exploata sisteme hardware şi software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne,

  - cunoştinţe de strictă actualitate privind  realizarea de tehnologii de fabricaţie, produse, sisteme, instrumente şi aparatură miniaturizate, de înaltă precizie,

  - competenţe şi abilităţi în proiectarea şi implementarea sistemelor de calcul universale şi dedicate şi aplicarea acestor cunoştinţe în practica de cercetare şi proiectare,

  - cunoştinţe de strictă actualitate privind  proiectarea sistemelor cu arhitectură reconfigurabilă şi programarea VHDL,

  - experienţe în lucrul cu sistemele de operare şi administrarea în reţea,

  -deprinderi de scriere a lucrărilor ştiinţifice în vederea publicării în reviste de specialitate.

  PROGRAMELE DE STUDII A.U. 2018 - 2019

  Anul I

  1. Modelarea şi simulare a dispozitivelor şi proceselor tehnologice pentru microsisteme               
  2. Programarea avansată                       
  3. Procesarea  avansată a semnalelor şi imaginilor                                  
  4. Metodologia cercetării şi managementul proiectelor                            
  5. Proiectarea şi testarea sistemelor digitale                                
  6. Electronica cuantică şi fotonică                                   
  7. Securitatea nucleară şi radiologică                              
  8. Senzori intelegenţi şi microsisteme                              
  9. Instrumentaţie medicală şi biosenzori                                      
  10. Sisteme electronice dedicate (Embeded systems)                              
  11. Dispozitive nanoelectronice     
  12. Nanotehnologii şi nanomateriale

   

   

  PROGRAMUL DE MASTER “INGINERIE BIOMEDICALĂ”

   

  Programul de Masterat “Inginerie Biomedicală”  se adresează absolvenţilor studiilor universitare de lunga durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţele inginereşti, sănătate, ştiinţele naturii, ştiinţe exacte,  etc.), cărora li se oferă o pregătire profesionala în domeniul ingineriei biomedicale clinice şi asigură pregătirea unor specialişti capabili să se integreze în mediul medical modern şi să contribuie la perfecţionarea actului medical, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare şi asistenţă  tehnică in mediul medical - clinic sau cercetare.

  Ingineria Biomedicală se constituie ca domeniu interdisciplinar unde ştiinţele tehnice cooperează la soluţionarea problemelor specifice Biologiei si Medicinii. Domeniul ingineriei biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical si specialiştii in inginerie, informatică şi ştiinţe exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medicală şi managementul tehnologiilor medicale.

   

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

   

  Programul de învăţământ include discipline din domeniul ştiinţei şi  ingineriei biomedicale: Programare avansată, Procesarea semnalelor biomedicale, Biomateriale şi biocompatibilitate, Anatomia funcţională şi fiziologie, Biofizica medicală, Imagistica medicală şi prelucrarea, imaginilor, Metodologia cercetării şi managementul proiectelor, Sisteme electronice dedicate,  Securitatea nucleară şi radiologică, Instrumentaţie medicală şi senzori, Managementul tehnologiilor medicale, Tehnologii informaţionale în medicină, Metode de diagnostic şi terapie, Micro- şi nanotehnologii în medicină.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI DE MASTER, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

   

  - capacitatea de cercetare şi dezvoltare noilor metode  şi dispozitive biomedicale,  proiectarea  componentelor, proceselor sau sistemelor de bioinginerie biomedicală, adaptate la constrângerile economice, politice, sociale, etice, de sănătate şi securitate, de sustenabilitate sau ale mediului ambiant, caracteristice dezvoltării competitive şi durabile;

  - competenţe pentru asigurarea suportului tehnic şi operaţional pentru utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie medicală, efectuarea întreţinerii, planificării echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacităţii, siguranţei şi utilizării dispozitivelor medicale;

  - competenţe pentru prelucrarea informaţiei biomedicale, crearea şi exploatarea datelor medicale, de expert, sistemelor de monitorizare, utilizarea pachetelor moderne de programe aplicate pentru susţinerea informaţională a proceselor de diagnostică şi tratare;

  - abilitatea de a utiliza cunoştinţele din domeniul biotehnologiilor, biomaterialelor, biomecanicii, instrumentaţiei biomedicale şi tehnologiei protetice ca mijloace moderne ale ingineriei aplicate în medicină;

  - abilitatea de a utiliza şi optimiza utilizarea tehnologiilor biomedicale în unităţile sanitare;

  - abilitatea de a concepe şi coordona experimente în domeniul biomedical precum şi capacitatea de a analiza şi interpreta datele obţinute;

  - capacitatea de a lucra în echipe multi-disciplinare precum şi coordonarea acestora;

  - deprinderi de scriere a lucrărilor ştiinţifice în vederea publicării în reviste de specialitate.

   

  Studiile de masterat vor fi efectuate în cadrul proiectului TEMPUS - Educaţie în Inginerie Biomedicală Iniţiativa TEMPUS în Aria de Vecinătate Estică (BME-ENA) - în colaborare cu universităţile din Grecia, România, Belgia, Italia, Polonia ş.a. Cei mai buni masteranzi vor beneficia  de stagii la universităţile partenere.

  PROGRAMELE DE STUDII A.U. 2018 - 2019

  Anul I

  1. Anatomie funcţională şi fiziologie                                 
  2. Biomateriale şi Biocombilitate                           
  3. Procesarea avansată a semnalelor biomedicale                       
  4. Metodologia cercetării şi managementul proiectelor                            
  5. Biofizica medicală                                
  6. Inginerie Ţesulară                               
  7. Securitatea nucleară şi radiologică                              
  8. Imagistica medicală şi prelucraerea imaginilor                          
  9. Instrumentaţie medicală şi senzori                              
  10. Sisteme electronice dedicate(Embeded systems)                               
  11. Managementul tehnologiilor medicale              
  12. Metode şi dispozitive de diagnostic şi terapie